สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุและบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม (SCPA, ADD, ADB, RCC)

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (SCPA)

รายละเอียดความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามตารางผลประโยชน์

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (ADD)

รายละเอียดความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามตารางผลประโยชน์

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (ADB)

รายละเอียดความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนทำให้เสียชีวิต ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามตารางผลประโยชน์

ตารางความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครองSCPAADDADB
เสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะและสายตา
ทุพพลภาพชั่วคราว
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ชดเชยค่าผ่าตัด ✓ ✘ ✘
ชดเชย 2 เท่า* ✓ ✓ ✘
ยกเว้นการชำระเบี้ยฯ ✓ ✘ ✘


บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ฆาตกรรม จลาจลสงครามกลางเมือง (RCC)

รายละเอียดความคุ้มครอง
เป็นบันทึกสลักหลังแนบสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุพิเศษและสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุกรณีมรณกรรมและสูญเสียอวัยวะ โดยให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ถือกรมธรรม์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การก่อความวุ่นวายของประชาชน เช่น การต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงานโดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนร่วม

สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (HI)

รายละเอียดความคุ้มครอง

บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชยรายวันตามจำนวนวันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกรับเงินชดเชยรายวันเป็นจำนวนตั้งแต่ 200 – 5,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย แต่ไม่เกิน 1 เท่าของรายได้ต่อวันของผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยนี้โดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล